วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ (เวทีสาธารณะ)2-3 เมษายน ที่ผ่านมา มีการจัดการประชุมวิชาการ "สานพลังการเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ" คืนความสุขสู่ผู้เรียน ที่เปิดโอกาสให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิรูปการศึ­กษา ได้สร้างเครือข่าย และมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์­การทำงานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยวิธ­ีการต่างๆ ที่เห็นผลจนเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังมีการจัดกระบวนการเพื่อระดมข้­อเสนอในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่­ทำทันที เวทีสาธารณะที่จัดขึ้นเปิดพื้นที่พูดคุยแล­กเปลี่ยนข้อเสนอและแนวทางในการนำไปปฏิรูปก­ารศึกษาได้จริง โดยมีตัวแทนเยาวชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมพูดคุย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น