วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

PLC ระดับ ป.6-ม.3 | โรงเรียนบ้่านปะทาย


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ปาฏิหาริย์การศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ปาฏิหาริย์การศึกษา (ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม) 
       โรงเรียนคือส่วนหนึ่งของกระบวนการการนำการศึกษาหรือแท้ที่จริงก็คือ กระบวนการเรียนรู้เข้าไปสู่ผู้คนอย่างเป็นรูปแบบ
       รูปแบบโรงเรียน ก็เป็นกรอบชนิดหนึึ่งที่อาจจะครอบงำเราไว้อีกชั้นก็ได้ หากมองไม่เห็นสิ่งสำคัญในหน้าที่่
ที่โรงเรียนควรเป็น

   โรงเรียนบ้านหนองดุม

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557