วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ออกแบบการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จ.ระยอง

เรียนรู้สู่การปฏิบัติ.
ผู้บริหารและครู ร.ร.บ้านหนองสะพาน จ.ระยอง
ออกแบบการสอนคณิตฯ ที่มุ่งสู่ความเข้าใจทั้งเนื้อหาและทักษะทางคณิตศาสตร์
เครือข่ายสุขภาวะ....


วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

AAR คณิตศาสตร์ | โรงเรียนวัดโคกทอง จ.ราชบุรี

AAR (After Action Review) หลังการเรียนรู้การออกแบบการสอนคณิตศาสตร์ ของคณะครูโรงเรียนวัดโคกทอง. จ.ราชบุรี เครือข่ายโครงการสุขภาวะ. เพื่อว่างแผนเตรียมการทั้งระบบสำหรับปีการศึกษา. 2558

การเตรียมดินเตรียมพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ครูและเด็กคือทุกเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะงอกงาม

ความงอกงามจากภายในทั้งเด็กและครูจะเกิดได้ต้องสร้างชุมชนที่มีสัมพันธภาพเชิงบวก. บรรยากาศร่มรื่นน่าเรียน. มีวิถีขององค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และงอกงาม สร้างคุณค่าและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้งอกงามภายในอย่างหลากหลายและแยบยล

วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

คณิตศาสตร์นอกกะลา

เรียนรู้ให้ลึกซึ้ง แตกต่างจากเรียนรู้ให้มาก และเราจะเข้าใจว่าการจัดการกับตัวเลขได้
ก็ไม่จำเป็นจะต้องท่องสูตรคูณและถ้าเข้าใจไม่ลึกซึ้งการสอนท่องก็อาจเป็นเหตุแห่งความล้มเหลวของการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้


ทบทวนเป้าหมายสู่การพัฒนาปัญญาภายใน เครือข่ายโรงเรียน จ.แพร่

13/2/58 ภารกิจ วันที่ 2 ของเครือข่ายกัลยาณมิตรสุขภาวะแพร่เขต2 คำสำคัญที่ คุณครูสะท้อนจากวงAARที่ ผอ.วิริยะ ผอ.ธีรนัน ผอ.ปรียาพร และผอ.วัชรี ฟังแล้วชื่นใจ คือ "พวกเรามีความชัดเจนเข้าใจ เป้าหมายและกระบวนการจิตศึกษาจนสามารถออกแบบได้ซึ่งจะได้นำไปใช้กับลูกที่ รร.ต่อไปคะ"การศึกษาเป็นงานปราณีต ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจและปัญญาอย่างมาก

ทีมคณะนักวิจัยนำโดย ศาสตราจารย์ดร.เอรโน่ เละติเน่น (Prof.Dr. Erno Lehtinen) มหาวิทยาลัยตูรกุ(University of Turku) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยตูรกุ ประเทศฟินแลนด์ ประกอบด้วยคณะนักวิจัยนักวิชการและกัลยาณมิตร เยี่ยมชมโรงเรียนนอกกะลาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษาวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เรียนรู้กิจกรรม พัฒนาปัญญาภายใน ร่วมกัน | เครือข่าย จ.แพร่12 กพ.58 วันแรกของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ สพป.แพร่ เขต2 อ.สูงเม่น รร.วัดโคกเกษม รร.บ้านดอนมูล รร.บ้านปงหัวหาดและ รร.บ้านทุ่งเจริญ

**กิจกรรม คลี่คลายเปิดกระบวนทัศน์
**กิจกรรมสาธิตการสอน วิชาภาษาไทยและบูรณาการPBLอนุบาลโดยครูอรทัย และครูหญิง
**AAR เพื่อนำไปใช้ต่อที่หน้างาน

วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ | ชัยภูมิ

กิจกรรมจิตศึกษากับการพัฒนาปัญญาภายใน
ร.ร.บ้านนางแดดเหนือ สพป.ชัยภูมิ.1 เครือข่ายสุขภาวะ