วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สรุปองค์ความรู้Quarter1/59 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

สรุปองค์ความรู้Quarter1 จากกระบวนการเรียนรู้แบบใช้บัญหาเป็นฐาน ความสำเร็จคือความงอกงานที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ขอบคุณคุณครูและผู้ปกครองที่ทำงานร่วมกันอย่างมีคุณค่าเพื่อเด็กๆครับ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

จิตศึกษา อนุบาล2 โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

จิตศึกษา อนุบาล2 ห้องครูนิตยา. เพื่อพัฒนาปัญญาภายใน และเตรียมความพร้อมทั้งทางกายและใจให้กับผู้เรียน. ก่อนเรียนรู้ครับ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ออกแบบ PBL ‪‎เครือข่ายงอกนอกกะลา

คนสำราญงานสำเร็จ ภารกิจราบรื่นในการร่วมมือกับโรงเรียนบ้านพรหมเจริญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ออกแบบ PBL ‪#‎เครือข่ายงอกนอกกะลา‬(20 กรกฎาคม2559) ‪#‎โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ‬

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล | โครงการ BKIND

PLC ( AAR )โรงเรียนชุมชนดอนไพล. กิจกรรมจิตศึกษา การสอนบูรณาการ PBL. และPLC(AAR) นักเรียน ผลเป็นอย่างไร

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษามาศึกษากิจกรรมจิตศึกษาแลกเปลียนเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านหนองดุม

อาจารย์ชนารักษ์ เวชสวัสดิ์ คณะคุรุศาสตร์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั้วไป จำนวน 42 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมจิตศึกษาและการเรียนการการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) วันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2559