วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา เรียนรู้และสัมผัสนิเวศแนวลึกบ่มเพาะปัญญาภายใน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

จิตศึกษาเช้านี้กับอากาศที่สดใส เด็กๆ ได้นอนฟังเสียงสายลม เสียงนกร้อง ผสมผสานกันอย่างลึกซึ้งและมีความหมายเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง เรียนรู้ที่จะเคารพสิทะฺของสิ่งมีชีวิตที่จะดำรงสภาพและวิถีของธรรมชาติ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : โรงเรียนบ้านหนองดุม

ชิ้นงานนักเรียน ผลจากการได้เรียนรู้ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ให้เหมาะกับสภาพจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน


โรงเรียนบ้านหนองดุม

จิตศึกษา นาฬิกาของหนู : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วาดรูปหน้าปัดนาฬิกาตามจินตนาการ แต่นาฬิกาต้องมีเลข 1-12 และมีเข็มสั้นเ็ข็มยาว  ก่อนการวาดภาพอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกาคร่าว ๆ


โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

PBL ชั้น ป.2 Q1/2556 ภูมิศาสตร์ อาณาเขตพื้นที่ จ.ขอนแก่น : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง

นักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเี่กี่ยวกับลักษณะภูมิศาสตร์ และอาณาเขตพื้นที่ ใน จ.ขอนแก่น เพื่อให้เข้าใจและมองเห็นภาพอาณาเขตมากขึ้น เด็กๆ นำข้อมูลที่ได้มาสร้างเ็ป็นแผนที่ จ.ขอนแก่น