วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อาชีพแห่งความสุข | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ความฝันถือเป็นสิ่งที่สวยงามที่สุดสำหรับคนที่มีความใฝ่ฝัน ความฝันเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้ตนเองมีความพยายาม ตั้งมั่น และคาดหวังที่จะทำความฝันให้เป็นความจริงได้ พี่ๆอนุบาลโรงเรียนบ้านหนองดุม ล้วนมีความฝันเป็นของตนเอง ฝันที่จะมี "อาชีพแห่งความสุข"วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ Quarter 2 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

10 ตค.57 กิจกรรมสรุปองค์ความรู้Quarter 2 ผู้ปกครองและครูมีความสุขกับความงอกงามของลูก กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ปกครองในชั้นเปลี่ยนลูกๆกันประเมิน ผลงาน ชิ้นงาน นิทรรศการที่เกิดจากการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนประเมินการสอนของครู ประเด็นสอนสนุกและเข้าใจบทเรียน ความเป็นกลัยาณมิตรของครูของ มีผู้บริหารและคณะครู ในโครงการ รร.สุขภาวะเข้าร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์ คือ รร.บ้านตระกาศ อ.ศรีรัตนะและบ้านกระมัล อ.ขุนหาญครับ

นิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 | โรงเรียนบ้านปะทาย

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 57 จัดค่ายวิชาการนิทรรศการแสดงผลงานผู้เรียนและสรุปองค์ความรู้ครั้งที่ 2/2557 โดยมีการแสดงละคร บทบาทสมมุติ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ การให้ผู้ปกครองร่วมประเมินชิ้นงาน และมีคุณครูจากต่างโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านภูเงิน โรงเรียนบ้านนารังกา (สพป.ศก.4) และโรงเรียนบ้านหว้าน(สพป.ศก.2) มาร่วมชมการแสดงและเยี่มมนิทรรศการ รวม 30 คน และผู้ปกครองพร้อมกับผู้นำชุมชนมาร่วมงาน อีกประมาณ120 คน


วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านหนองดุม

ทุกๆวันในตอนเช้านักเรียนที่นี่จะเรียน วิชาจิตศึกษา วันนี้นักเรียนได้ใช้ดอกดาวเรืองในการทำกิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บ่มเพาะความงอกงามด้านในโดยใช้ฐาน ใจ เป็นหลัก


วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย | จิตศึกษา

 โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย | จิตศึกษา