วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วันสุนทรภู่ | โรงเรียนบ้านหนองดุม

26 มิถุนายน วันสุนทรภู่

นิทรรศการ การเรียนรู้ เพื่อรู้ทันสิ่งเสพติด | โรงเรียนบ้านปะทาย

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557

มีสติก่อนเรียน | โรงเรียนบ้านปะทาย

วิธีการฝึกกำกับสติ ให้รู้ตัว มีสมาธิ ผ่อนคลาย มีหลากหลายวิธี แต่ก็ควรทำเป็นวิถี อย่างเช่นนี้ทุกเช้าวันศุกร์หลังกิจกรรมหน้าเสาธง 08.25-08.50 น. มีให้เห็นเป็นประจำ

จิตศึกษา | โรงเรียนบ้านปะทาย

ได้เรียนรู้ ฝึกสมาธิ กำกับสติ มีทักษะ จากแหล่งเรียนรู้สวนมะลิโรงเรียนและกิจกรรมจิตศึกษายามเช้า

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

จิตศึกษา แปลงร่างพี่ไม้จิ้มฟัน | โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

จินตนาการเพื่อการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่21 | โรงเรียนบ้านปะทาย

วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ภาพชิ้นงาน ความงอกงาม ของนักเรียน | โรงเรียนบ้านหนองดุม

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ครูเคารพเด็ก | เด็กเคารพครู : โรงเรียนบ้านปะทาย

สมาธิเป็นบ่เกิดแห่งปัญญา | โรงเรียนบ้านปะทายสมาธิเป็นบ่เกิดแห่งปัญญา น้องอนุบาลปะทาย เช้าวันศุกร์เดินอย่างมีสติ สงบ ตั้งมั่น ระมัดระวัง ด้วยความรัก และเอาใจใส่