วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คณะครู 3 โรงเรียนร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนรู้ | โรงเรียนบ้านประทาย

คุณครูจากโรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง โรงเรียนบ้านโต่งโต้นและโรงเรียนบ้านอีสร้อย เรียนรู้จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน การจัดการเรียนรู้ด้วยActive learning และPBLเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้(ปัญญาภายนอก)และขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพPLC

 

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้PBL ภาคเรียนที่1/2559 | โครงการ BKIND

คณะครูโรงเรียนชุมชนดอนไพลและอีก3โรงเรียนคือปอพราน โค้งกระโดนและโกรกลึก ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้PBL ภาคเรียนที่1/2559