วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วงสนทนาแบบ PLC การแก้ปัญหาเด็กในชั้นเรียน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

แลกเปลี่ยนปัญหาในชั้นเรียนกันวันนี้
    เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กคนหนึ่งที่อาจเลียนแบบจากสภาพภายในครอบครัวของเด็กเอง ซึ่งครูหลายท่านได้ตั้งข้อสังเกตและจะช่วยกันแก้ปัญหาของเด็ก
โดยAranya Nongwang

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สำรวจสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ (อบท.)

คุณครูพาพวกเด็กๆ นักเรียนไปสำรวจสิ่งที่มีชีวิตในบริเวณโรงเรียนของเรา 
 แล้ววาดภาพ จดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น..

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

สาธิตการสอนการเรียนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมประเภทนิทาน (ภูเขากับต้นไม้ : พรรณทิพย์พา ทองมี) : โรงเรียนบ้านประทาย (21st CSK)

    ครูภร (ศุพาภร) : ครูโรงเรียนนอกกะลาสาธิตการสอนการเรียนภาษาไทยผ่านวรรณกรรมประเภทนิทาน (ภูเขากับต้นไม้ : พรรณทิพย์พา ทองมี)
              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านประทาย สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกนิเทศก์ : วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC)โรงเรียนบ้านเทพประทับ โรงเรียนบ้านขุมคำ (21st CSK)

วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนบ้านเทพประทับ โรงเรียนบ้านขุมคำ สพป.หนองคาย เขต 1 

บทเรียนแห่งเรียนเรียนรู้สิ่งที่ทำ 
 ผลของความงอกงาม 
 สิ่งที่ต่อเติ่มเพื่อเรียนรู้และพัฒนา