วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เดินกำกับสติเช้าวันศุกร์ : โรงเรียนบ้านปะทายโรงเรียนบ้านปะทาย

จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สพป.ศก.1 : โรงเรียนบ้านปะทาย

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปะทาย จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กับ ทีมงานศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู สพป.ศก.1 เมื่อ 30 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมเพชรวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จิตศึกษา ช่วยกันทำข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง (เครือข่ายการเดินทางนอกกะลา)

ครูโอ๋ ครูนัน และพี่ๆ ปอสี่ ได้พูดคุยถึงกฏกติกาและสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันภายในห้อง
อย่างเอื้ออาธร เห็นอกเห็นใจ เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน โดยเด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
พร้อมทั้งให้เหตุผลอธิบายประกอบอย่างอิสระ

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด (โครงการเสริมสร้างฯ สุขภาวะในโรงเรียน)

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ลำปลายมาศพัฒนาโดยเริ่มจากปัญญาภายใน (จิตศึกษากาย-ใจ Brain Gym) และปัญญาภายนอก เรียน 3 สาระวิชาหลัก(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) บูรณาการ 5 สาระวิชา (วิทย์ สังคมฯ 
สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ)