วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

กิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด (โครงการเสริมสร้างฯ สุขภาวะในโรงเรียน)

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ด เริ่มจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ
ลำปลายมาศพัฒนาโดยเริ่มจากปัญญาภายใน (จิตศึกษากาย-ใจ Brain Gym) และปัญญาภายนอก เรียน 3 สาระวิชาหลัก(ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ) บูรณาการ 5 สาระวิชา (วิทย์ สังคมฯ 
สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น