วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับ สพป.ศก.1 : โรงเรียนบ้านปะทาย

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านปะทาย จัดนิทรรศการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กับ ทีมงานศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน คุณครู สพป.ศก.1 เมื่อ 30 พ.ค.56 ณ ห้องประชุมเพชรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น