วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันสุนทรภู่ : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

ความสุข ความใส่ใจของครูที่ถ่ายทอดความรู้สู่ศิษย์รัก

พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ 
 ( ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๙ - พ.ศ. ๒๓๙๘) เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย


 ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หงายกะลาปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง 2 (อบท.)

                                26 ธ.ค. 2554 เทศบาลเมืองท่าบ่อจำนวน 70 กว่าคน
                     มาศึกษาดูงานกิจกรรมจิตศึกษา 'หงายกะลาปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลง(2)'

                                                      รับมอบของที่ระลึก
                                                          ผอ.ยุทธ วงษ์ศิริ
                                                           ผอ.จุมพล สวัสดิผล

                                                จุดบริการอาหาร..งานอบรมหงายกะลา

 นั่งกินข้าว..ร่วมกัน..อย่างอบอุ่น

                                                                                                                โดย ครูดอย
                                                              โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

แหล่งเรียนรู้ : โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย (21st CSK)


                                        แหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน


โดย โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย

คุณครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน : โรงเรียนบ้านปะทาย (21st CSK)

                                            ก่อนเปิดเรียน  ประจำปีการศึกษา 2555
                                         เยี่ยมผู้ปกครอง ดูความเป็นอยู่ของลูกศิษย์

โดย โรงเรียนบ้านปะทาย

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ไหว้ ไหว้ ไหว้ ยิ้มทักทายกัน : โรงเรียนบ้านนาขนวน (21st CSK)

ก่อนจิตศึกษา มีเพื่อนๆ มายืนรอไหว้ ยิ้มทักทายกันก่อนเข้าห้องเรียน

                                          ไหว้ ไหว้ ไหว้ ยิ้มทักทายเมื่อพบเจอกัน..

โดย โรงเรียนบ้านนาขนวน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จัดนิทรรศการ แสดงโครงงาน (21st CSK)

     การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดนิทรรศการ แสดงโครงงานของโรงเรียนบ้านท่าเสา  จ.ระยอง

โครงงานคณิตศาสตร์ 

                                                       โครงงานปุ๋ยหมัก


วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ Teaching for Understanding : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)

                                            ครูพานักเรียนฝึกคิดและทบทวน
                      ประกอบการสอนตามแนวทฤษฎี Teaching for Understanding

ความหมายของการบวก การลบ การคูณและการหารโดยใช้สื่อ
เรียนรู้ผ่านสื่อจริง ปฏิบัติจริง
Show and Share
ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น

                                                        โดย หนองแวงหงายกะลา(เจอ)ปาฏิหาริย์

PLC คณะครู : โรงเรียนบ้านเทพประทับ (21st CSK)


          ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community)


โดย โรงเรียนบ้านเทพประทับ

แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน PBL (21st CSK)

                                          เรียนรู้ร่วมกับสถานที่รอบๆ บริเวณโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้
                                                                  หมู่ป่า

                                                                 โรงสี

                                                                รถไถนา

                                                           บ่อเลี้ยงปลา

โดย โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13 อนุสรณ์

การทำกระดาษรีไซเคิล PBL (21st CSK)


เด็กๆ ได้ทำงานเป็นกลุ่ม ร่วมแรงแข็งขัน เรียนผ่านโครงงานแบบบูรณาการ PBL หรือ Problem-based learning


                                           การทำกระดาษ ด้วยกระดาษเหลือใช้

Show and Share

โดย โรงเรียนบ้านขุมคำ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จิตศึกษาระดับชั้นอนุบาลนอกห้องเรียน (อบท.)


จิตศึกษา
- เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดในด้านจิตวิญญาณ ความฉลาดด้านอารมณ์ ให้เห็นคุณค่าของสรรพสิ่ง การน้อมนำสิ่งที่ดีงามเข้าไปสู่จิตใต้สำนึก
- การเตรียมความพร้อมของนักเรียน ให้อยู่ในภาวะคลื่นสมองต่ำ และมีความพร้อมในการเรียน


โดย Aranya Nongwang