วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

PLC คณะครู : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองเเวง (อบท.)


ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ : PLC (Professional Learning Community) ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น