วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน (21st CSK)

     โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
1. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลา

2. ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร

3. ฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ

4. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม

5. ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่

6. ฐานการเรียนรู้ขยะรีไซเคิล

7. ฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์เศษวัสดุ

8. ฐานการเรียนรู้ดอกไม้ประดิษฐ์

9. ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น