วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎรคณาลัย (21st CSK)

ชื่อผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน”
ผลงานนวัตกรรม ด้านการบริหารและจัดการสถานศึกษา
ผู้เสนอผลงาน นายมานะ ครุธาโรจน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
    โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย เลขที่ 200 หมู่ 2 ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30240 โทรศัพท์ 044-391194 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-4706413

1. หลักการ/ที่มาและความสำคัญ
      กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรม
นำความรู้ สร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบัน ศาสนาและสถาบันการศึกษา โดยมีจุดเน้น
เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้และอยู่ดีมีสุข
       เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้ำแนวทางการแก้ไข เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
                เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
ความเป็นอยู่ของประชาชนฝืดเคืองมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือย มัวเมา
ในอบายมุข ขาดคุณธรรมประจำใจ ทุจริตคอรัปชั่น เอารัดเอาเปรียบไม่มีความเอื้ออาทร แตกแยกความสามัคคี ไม่มีความสมานฉันท์ จนทำให้สังคมเสื่อมทรามลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะทุกคนไม่ดำรงตนให้อยู่แบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำรัสขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงเป็นที่มาของการล่มสลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
       เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว ทางโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จึงได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปรับใช้ในโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

2. จุดประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับนักเรียนและชุมชน
                2.1 เพื่อสนองแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                2.2 เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียน ชุมชน และบุคคลทั่วไป
                2.3 เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
                2.4 เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน
                2.5 เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากทางโรงเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน
                เนื่องจากนักเรียนได้รับผลกระทบจากชุมชนคือ ผู้ปกครอง และสิ่งแวดล้อมรอบข้าง
เมื่อผู้ปกครองมีปัญหาก็ทำให้ลูกหลานมีปัญหาตามไปด้วย นักเรียนจึงทำงานหนักไม่เป็น
ไม่มีความอดทน ไม่มีความขยัน ขาดความรับผิดชอบ ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
                มีปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือ ผู้ปกครองว่างงานทำ ไม่มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพเมื่อเสร็จจากการทำนา จึงก่อให้เกิดปัญหาว่างงาน ส่วนมากจะหันมามั่วสุมกับอบายมุขทุกประเภท นักเรียนหลายคนจึงมีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ บางรายก็ไม่มีเงินเรียนต่อ
                ทางโรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอเพื่อทำการเกษตรสาธิต เช่น มีพื้นที่ทำสวนสมุนไพร การปลูกผัก มีบ่อน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา โดยมีน้ำเพียงพอตลอดปี และที่สำคัญยิ่งคือ ครูทั้ง 24 คน ของโรงเรียน
เป็นครูผู้ที่มีอุดมการณ์ ได้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน มุ่งหวังที่จะแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้ดีขึ้น โดยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการดำเนินการจัดกิจกรรมทั้ง 9 ครูผู้สอนจะสอดแทรกคุณธรรม ในสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้แบบบูรณาการในทุกขั้นตอน โดยยึดหลักธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา
       โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ได้พยายามมอบแนวทางในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน อันจะทำให้สามารถดำเนินงานตามโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริได้แบบครบวงจร ดำเนินการดังนี้
                1. จัดทำโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
                2. ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน
                3. ประชาคมชาวบ้าน
                4. ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารเทศบาลตำบลห้วยแถลง และหน่วยงาน
                   เอกชน
                5. สร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
                6. แบ่งงานในแต่ละฐานการเรียนรู้ให้กับครูและนักเรียนร่วมกันรับผิดชอบ
                7. ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                8. ประเมินผลเพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย และจุดควรพัฒนา
                9. รายงานผล ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ
         โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยสร้างแหล่งเรียนรู้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ( ภาพ 9 ฐาน )
4.1 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงปลา
4.2 ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพร
4.3 ฐานการเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ
4.4 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุม
4.5 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไก่ไข่
4.6 ฐานการเรียนรู้ขยะรีไซเคิล
4.7 ฐานการเรียนรู้ประดิษฐ์เศษวัสดุ
4.8 ฐานการเรียนรู้ดอกไม้ประดิษฐ์
4.9 ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ

5. ปัจจัยความสำเร็จ
                5.1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
                        1) ครู จำนวน 24 คน
                        2) นักเรียนชั้น ป.1-6 จำนวน 360 คน
                        3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน
                        4) ผู้ใหญ่บ้านในเขตบริการ จำนวน 9 คน
                        5) ผู้นำชุมชน จำนวน 8 คน
                        6) ชาวบ้านในเขตบริการ จำนวน 360 ครอบครัว
                5.2 ระยะเวลาดำเนินการทำโครงการแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป
                5.3 ทางโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ได้ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6
จำนวน 360 คน ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยอย่างทั่วถึง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ ดังนี้
                1) จัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
                2) จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
                3) มีการแบ่งกลุ่มนักเรียนรับผิดชอบ
                4) มีครูรับผิดชอบร่วมกับนักเรียน
                5) มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นที่ปรึกษาทุกกิจกรรม
                6) มีปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นวิทยากรภายนอก
                7) นักเรียนมีการฝึกปฏิบัติจริงในกิจกรรมที่ตนสนใจในแต่ละกลุ่มกิจกรรม
                5.4 การปรับปรุงพัฒนานวัตกรรม
                จากการดำเนินงานอย่างจริงจังของโรงเรียน ทำให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โรงเรียนจึงมีนวัตกรรมที่สมบูรณ์ เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ จนเกิดผลดีตามมา ได้แก่
                1) โรงเรียนมีนวัตกรรมในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                2) โรงเรียนมีศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจรแบบองค์รวม ไว้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคคลทั่วไป
                3) นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
                4) นักเรียนเกิดทักษะและประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้านได้เป็นอย่างดี
                5.5 ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาต่อและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นต่อไป
                ประเทศไทยของเราดำรงอยู่ได้ ด้วยพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นห่วงพสกนิกรของพระองค์ เมื่อประชาชนทุกข์พระองค์ก็ทุกข์ด้วย เพราะทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงหาทางช่วยเหลือ จึงได้พระราชทานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมา เพื่อให้ปวงประชาได้น้อมนำไปปฏิบัติ
                จากปีแล้วปีเล่า เหมือนผู้คนไม่เอาใจใส่ อาจเป็นเพราะประมาท หลงใหลไปตามยุคสมัยโลกาภิวัฒน์ ดังนั้นอย่าให้ใครต้องบังคับเลย ได้โปรดสงสารในหลวงของเรา พระองค์ท่านทรงเหนื่อยมามากพอแล้ว เราจะกลัวความเหนื่อยไปทำไมเพราะผู้ที่เหนื่อยมากกว่าเรานั้น ก็คือพระองค์ผู้ทรงเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพวกเราเอง “พระเสโทหลั่งไหลเพื่อใครกัน” “ทุกหยาดหยดหลั่งลงหล้าเพื่อประชาโดยแท้จริง”
                มาเถิดครับเรามาร่วมใจกัน “เดินตามรอยเท้าพ่อ” หากรักพ่อ จงอยู่แบบพอเพียง เริ่มต้นวันนี้
ที่ตัวเรา ด้วยการใช้ชีวิตพอเพียง... ตามรอยพ่อ แล้วในอีกไม่นาน เราก็จะพบกับความสุขสุดยอด
ที่แท้จริงในชีวิต เมื่อเราสัมผัสกับความ พอมี พอกิน พออยู่ พอเพียง

6. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ/รางวัลที่ได้รับ
        จากการดำเนินโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ที่โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ได้ปฏิบัติติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องทำให้นักเรียน ครู ชุมชน
เกิดความตระหนักในการทำกิจกรรมนี้ด้วยความตั้งใจและเต็มใจจนสุดความสามารถ โรงเรียน
และชุมชนใกล้เคียงต่างชื่นชมในผลงานและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ครูสามารถนำมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมได้ทุกกลุ่มสาราการเรียนรู้
         โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ได้ทำการเผยแพร่ผลงาน “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน” สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
                1. ออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง KCTV รายการท่องไปกับนายเกษตร ของจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 มิถุนายน 2554
                2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18 เมษายน 2554
                3. เผยแพร่ทางเวปไซต์ของโรงเรียน Website http://www.maneerach.ac.th
                4. เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 - 7
จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ณ MCC HALL เดอะมอลล์ นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2554 และออกรายการโทรทัศน์ช่อง 3, 5, 7 โดย ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
              5. เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง “สภากาแฟ คุณครู” ครั้งที่ 7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2554
จังหวัดนครราชสีมา
                6. เป็นวิทยากรให้กับโรงเรียน หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่มาศึกษาดูงาน ประมาณ
21 หน่วยงาน
                7. เปิดศูนย์ให้คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประชาชนทั่วไป ทั้งภายในอำเภอ ต่างอำเภอและต่างจังหวัด มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประมาณ 21 คณะ จำนวนคน ประมาณ 1,050 คน
                8. เปิดศูนย์ให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ และบุคคลผู้สนใจทั่วไปมาอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจพอพียง ตลอดปีอย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2553
                2. รางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2554
คือ เด็กหญิงปริยากร อาจกลาง ( ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด)
              3. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน
              4. ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนของโรงเรียนในฝัน
              5. โรงเรียนต้นแบบรณรงค์นิยมไทย 1 ใน 100 โรงเรียนระดับประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม.
                6. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านศาสนา จริยธรรม ระดับประเทศ คือ เด็กหญิงปริยากร
อาจกลาง ประจำปีการศึกษา 2554 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
                7.โรงเรียนต้นแบบ “Eco School Award” (โรงเรียนเชิงนิเวศ) ระดับประถมศึกษา ภายใต้การสนับนุนของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
                8. รางวัลห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน ของ สพฐ.
                9. โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
โรงเรียนต้นแบบ ทรู ปลูกปัญญา ปีการศึกษา 2554
              10. เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
            11. โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเข้มแข็ง
            12. โรงเรียนแกนนำวิถีพุทธ
            13. โรงเรียนแกนนำเด็กพิเศษเรียนร่วม
            14. โรงเรียนจัดการเรียนรู้แบบ BBLของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
            15. รางวัลชมเชย จากการคัดเลือกสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ระดับประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2553
            16. โรงเรียนจัดกิจรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 2
            17. รางวัลโรงอาหารสะอาด ระดับดีมาก จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ก้าวสู่ระดับเพชรของจังหวัดนครราชสีมา
              18. รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ คือ เด็กหญิงศิรภัสสร มะลิงาม (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับธนาคารออมสิน)
                19. รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดโครงการ “ win A wish Four Your School
สร้างฝันจากกล่องผลิตภัณฑ์คอลเกตและโพรเทคส์” วันที่ 15 ตุลาคม 2553 ณ อาคารลุมพินี สถาน สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
                20 . ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลานเล่นบรีส เรื่อง “ลานเล่นบรีส สวยด้วยมือเรา” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด.
                21. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง “ ความประทับใจ ในลานเล่นบรีส ” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด
               22. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ เรื่อง “ลานเล่นบรีส ทำให้ฉันเปลี่ยนไป” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- 6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้ง จำกัด.
               23. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1- 6
เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 59 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
              24. ได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี
              25. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันดนตรีไทย ประเภทตีขิม (เดี่ยว) เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี

รักพ่อ จงอยู่แบบพอเพียง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น