วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (21st CSK)

        โรงเรียนบ้านท่าเสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ได้สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา ภายใต้ชื่อว่า “โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา”

สำหรับการอบรมนั้น ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 False ดังนี้

       False 1 อบรมเข้มระหว่างวันที่ 7–11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ซึ่งโรงเรียนบ้านท่าเสา ได้ส่งครูเข้ารับการอบรม จำนวน 7 คน การอบรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา

จากการอบรม คณะครูโรงเรียนบ้านท่าเสา มีความเข้าใจการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้แผนปฏิบัติการที่จะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา


        False 2 นิเทศ/ติดตามผล กำหนดวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้า/เสนอแนะและให้ Empower ผลที่ได้ จะเห็นความคืบหน้าของโครงการ สถานศึกษา/บุคลากรมีความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

       False 3 เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดประมาณเดือนตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC) และจัดนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันหลังจากนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา

โดย โรงเรียนบ้านท่าเสา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น