วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

กระบวนการ Professional Learning Community ( PLC)


โรงเรียนบ้านปะทาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
วันที่   23     พฤษภาคม      2555                     
โดย...  นายสมศักดิ์  ประสาร  ผอ. ร.ร.  บ้านปะทาย

1.การสร้างความฉลาดภายใน ให้กับผู้เรียนโดย
                1) กิจกรรมกรรมจิตศึกษา
                2) จิตวิทยาเชิงบวก
                3) สร้างวิถีชุมชนให้กับผู้เรียน
2.สร้างความฉลาดภายนอก ให้กับผู้เรียน ด้วย ทักษะการคิด    และทักษะการแสวงหาความรู้
   เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจต่อโลก   และบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบ PBL      
  โดยเทคนิค ชง  เชื่อม  ใช้
3.สื่อ/อุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่จำเป็นสำหรับครูทุกคนควรมีประจำห้อง
                1)  กิจกรรมจิตศึกษา
                   -คู่มือการจัดกิจกรรมจิตศึกษา
                   -เพลง Spa music    สำหรับเปิดคลอเบา
                  -เพลง Mozart
                  -เพลง Mantra
                พร้อมอุปกรณ์ ขยายเสียง
                2)  กล้องถ่ายรูปสำหรับเก็บภาพ เพื่อเปรียบเทียบผลก่อน-หลัง การจัดกิจกรรม
                3)  นาฬิกาติดผนัง  ตารางเรียน  สำหรับนักเรียนและครูใช้ประกอบการดำเนินกิจกรรม
4.อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
                1) ชั้นวางรองเท้า
                2) ที่เก็บขวดน้ำ แปรงสีฟัน
                3) นักเรียนทุกคนต้องมีขวดน้ำไว้ดื่มและสามารถดื่มได้ ขณะทำกิจกรรมการเรียนรู้
                4) การเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ควรคำนึงถึงความปลดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.การสื่อสารและสนทนากับผู้เรียน
                1) ครูต้องตั้งคำถามเก่ง มีเอกสารแนะนำ แล้ว นะ ครับ
                2) ใช้คำว่าไม่หรือห้ามกับนักเรียนน้อยที่สุด
                3) เคารพสิทธิส่วนบุคคล โดยไม่พูดตะโกน เปลี่ยนที่นั่งบ่อยๆ เพื่อสร้างความคุ้ยเคยกับทุกคน
            4) มอบความอบอุ่น ความไว้วางใจ โดยโอบกอด เล่านิทาน เล่าเรื่องที่ดี ชื่นชมเมื่อมีโอกาส
            5) สร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน โดยพูดชักจูง ทดลองทำ ลงมือทำ  ยิ่งทำยิ่งมั่นใจ  ให้กำลังใจ
                ดีมากทุกๆ ครั้ง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น