วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมสรุปองค์ความรู้ Quarter 2 | โรงเรียนบ้านนาขนวน

10 ตค.57 กิจกรรมสรุปองค์ความรู้Quarter 2 ผู้ปกครองและครูมีความสุขกับความงอกงามของลูก กิจกรรมประกอบด้วย ผู้ปกครองในชั้นเปลี่ยนลูกๆกันประเมิน ผลงาน ชิ้นงาน นิทรรศการที่เกิดจากการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนประเมินการสอนของครู ประเด็นสอนสนุกและเข้าใจบทเรียน ความเป็นกลัยาณมิตรของครูของ มีผู้บริหารและคณะครู ในโครงการ รร.สุขภาวะเข้าร่วมเรียนรู้และสังเกตการณ์ คือ รร.บ้านตระกาศ อ.ศรีรัตนะและบ้านกระมัล อ.ขุนหาญครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น