วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก : โรงเรียนบ้านหนองดุม

ชิ้นงานนักเรียน ผลจากการได้เรียนรู้ โดยการใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ใช้คำถามกระตุ้นให้นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ แสวงหาและบูรณาการความรู้ใหม่ให้เหมาะกับสภาพจริงโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นมาก่อน


โรงเรียนบ้านหนองดุม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น