วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเตรียมดินเตรียมพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญ ครูและเด็กคือทุกเมล็ดพันธุ์พร้อมที่จะงอกงาม

ความงอกงามจากภายในทั้งเด็กและครูจะเกิดได้ต้องสร้างชุมชนที่มีสัมพันธภาพเชิงบวก. บรรยากาศร่มรื่นน่าเรียน. มีวิถีขององค์กรที่เอื้อต่อการเรียนรู้และงอกงาม สร้างคุณค่าและเคารพคุณค่าความเป็นมนุษย์ ออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมให้งอกงามภายในอย่างหลากหลายและแยบยล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น