วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เรียนอังกฤษอย่างมีความสุข | โรงเรียนบ้านปะทาย

กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะปฏิบัติการที่เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงจากการเผชิญสถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทำ ฝึกทักษะกระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะแสวงหาความรู้ร่วมกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น