วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน | จ.เลยครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน

เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวบ้านเมืองเราแก้ปัญหาดังนี้
วิธีที่1 ให้ครูได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น จาก ปกศ เป็น ป.ตรี โท เอก. เราจึงเห็นหลักสูตรพิเศษมากมาย ที่ส่งเสริมให้ครูเรียนต่อให้สูงขึ้น เช่น กศบป. ป.บัณฑิต. แต่วิธีนี้ไม่ได้ช่วยให้ครูเข้าใจเนื้อหาที่จะสอนมากขึ้น หรือมีทักษะการสอนเพิ่มขึ้นเลย
วิธีที่2 ให้การอบรมครูให้มาก ซึ่งก็ทำเรื่อยๆ มา แต่ก็ไม่ได้ช่วยปัญหาข้างต้นเช่นกัน


วิธีใหม่ที่พอมีหวัง คือให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอนจากกันและกัน. ด้วยกระบวนการPLC. (พูดคุยกันเรื่องการเรียนการสอน เนื้อหาที่จะสอน เด็กๆที่จะสอน. แลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน ร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน)
เพื่อให้ครู
Learn to know as teachers.
Learn to act as teachers.
Learn to feel as teachers

ครูมักมีปัญหา 1หรือ2 อย่างนี้. หนึ่งคือไม่เข้าใจเนื้อหาที่จะสอน. สองคือไม่รู้วิธีสอนหรือวิธีจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน...

Posted by Lamplaimat Pattana School on 7 พฤษภาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น