วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

ระดมความคิดปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน.. : โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

เด็กๆ ช่วยกันระดมความคิดสร้างปฏิทินการเรียน ทุกคนได้เสนอความคิดของตนเอง


การสร้างฉันทะ สร้างแรงบันดาลใจ การได้มาซึ่งหัวข้อโครงงานไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น