วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ขับเคลื่อน|โรงเรียนสุขภาวะรุ่น1 : โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย

โรงเรียนทุ่งยาวคำโปรย-โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) ได้ส่งบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการจัดกิจกรรม PBL ในศตวรรษที่21 ที่ : Lamplaimat Pattana Schooll
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น