วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC | โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน

อีกขั้นของการพัฒนาครู
นำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLC
ซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด้านการอ่าน การเขียน โดยให้ครูแต่ละชั้นทำงานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาก่อนสิ้นภาคเรียน ฝ่ายบริหารก็เตรียมหนุนเสริมตามการร้องขอของครูแต่ละทีม (3-5 คน) โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ นักเรียนทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

อีกขั้นของการพัฒนาครูนำเสนองานการพัฒนาครูด้วยกระบวนการ PLCซึ่งโรงเรียนนำปัญหาที่เห็นว่ามีความสำคัญที่สุดในเวลานี้คือ ด...
Posted by โครงการ เครือข่าย "ครูงอกนอกกะลา" จังหวัดน่าน on 23 ธันวาคม 2015

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น