วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555

การเรียนรู้จาก PBL : โรงเรียนบ้านปะทาย

นักเรียนชั้น ม.๓ นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในวิชา PBL เป็นการ shows and share
หน่วยชีวิตสดใสในโลกสีเขียว

เด็กนักเรียนชั้น ม.๓ ร่วมกันนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น